UniuneaEuropeana           GuvernulRomaniei           MinisterulFondurilorEuropene           FondulSocialEuropean           InstrumenteStructurale                                                             MinisterulEducatieiNationale           AcademiaRomana
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                               

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

          Instrumente Structurale
2007-2013
                                                                        OIPOSDRU           ACADEMIA ROMÂNĂ

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Titlu proiectului: "CULTURA ROMÂNĂ ȘI MODELE CULTURALE EUROPENE: CERCETARE, SINCRONIZARE, DURABILITATE"

Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ

Proiectul este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritară:  1 - "Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”

Numărul de identificare al contractului de finanțare: POSDRU/159/1.5/S/136077

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare a carierei în cercetare în domeniul științelor socio-economice și umaniste, prin generarea unui cadru de sprijin pentru 80 de doctoranzi și 60 de cercetători postdoctorat, în vederea participării la programe doctorale și postdoctorale de nivel european, într-o instituție de cercetare de prestigiu din România, inclusiv prin promovarea cooperării transnaționale și a unor mobilități în spațiul european al cercetării și învățământului superior. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, contribuind la: consolidarea și impulsionarea sectorului de cercetare socio-economic și umanist din România în folosul economiei românești; asigurarea unui avantaj competitiv durabil;  micșorarea decalajelor de dezvoltare între România și celelalte țări ale Uniunii Europene.

Durata de implementare a proiectului18 luni, 8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2015.

Grupul țintă de beneficiari ai proiectului este alcătuit din:

  • 80 de bursieri doctoranzi  înmatriculați la cursuri cu frecvență în anii universitari 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 în instituții organizatoare de studii doctorale din universități și institute de cercetare ale Academiei Române, și care nu beneficiază de burse doctorale din sistemul de stat;

  • 60 de cercetători postdoctorat, care au obținut titlul de doctor în științe în România sau în străinătate cu diplome recunoscute național, potrivit legislației în vigoare, cu cel mult 5 ani înainte de înmatricularea în proiect.